Our Kids

Our Boys

Kokomo Havanese Boys

Our gentlemen

Our Girls

Kokomo Havanese Girls

Our Ladies