Our Kids

Kokomo Havanese Boys

Our Boys

Our gentlemen

Kokomo Havanese Girls

Our Girls

Our Ladies